Luật cược Bình Thường Chọn Giải Đấu 30 90
  Live! {SportName} / {BetKind}
  {BetTeam}
  {BetHdp} [{BetScore}] @ {NewOdds}
  {HomeName}
  {AwayName}
  {LeagueName}
  Thanh Toán: 0.00
  {QuickInputs}
  Xác nhận cược